Klachten

 

Binnen iedere locatie gaan medewerkers zorgvuldig met elkaar, met de ouders en met de kinderen en jongeren om. Ze wegen hierbij de individuele- en groepsbelangen zo goed mogelijk tegen elkaar af.

Helaas kan het voorkomen dat iemand zich benadeeld voelt en vindt dat hij persoonlijke schade lijdt. In dat geval kunnen jongeren vanaf 14 jaar en ouders met kinderen op een locatie van Meander een klacht indienen bij de klachtencommissie. Klachten kunnen gestuurd worden naar e-mailadres klachtbehandeling@prokino.nl.

 

Vanuit Meander geven we de voorkeur dat een jongere of ouder eerst de klacht bespreekt met degene op wie de klacht betrekking heeft. Mocht dat gesprek niet bevredigend zijn, dan is het mogelijk de klacht te bespreken met de directie. 

 

Als ook na dat gesprek de klacht blijft bestaan, dan kan de klacht ingediend worden bij een onafhankelijke klachtencommissie. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u in de Klachtenregeling lezen.