Aanmelding en kosten

Aanmelding

Wanneer u uw kind op een internaat wilt plaatsen, volgt een aantal stappen:

Het internaat zal u de nodige informatie verstrekken en u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

 

Als u zich kunt vinden in het beleid van het internaat en u en uw kind zich er prettig voelen, kunt u het inschrijvingsformulier invullen en inleveren bij het internaat. Daar vindt een eerste toetsing plaats of uw kind valt binnen de subsidieregeling en plaatsingsvoorwaarden.

Zo ja, dan krijgt u direct de bevestiging dat uw kind is ingeschreven.

Zo nee, dan ontvangt u een afwijzing.

In bepaalde gevallen zal Censis, het centraal administratiekantoor voor de internaten, een oordeel geven of uw kind geplaatst kan worden of niet, bijvoorbeeld voor kinderen jonger dan 6 jaar en voor kinderen van gescheiden ouders. U doet dan samen met het internaat een verzoek bij Censis voor plaatsing van uw kind. 

 

Na de bevestiging dat uw kind geplaatst wordt, vindt een intakegesprek plaats op een moment dat u in overleg met het internaat bepaalt. U maakt hier nader kennis met het internaat en de groep waarop uw kind zal komen.

 

Voordat uw kind bij ons komt wonen, komt het eerst wennen. Een wenperiode zorgt ervoor dat de overgang van het internaat zo natuurlijk mogelijk voor uw kind verloopt. Na het wennen wordt afgesproken wat de eerste echte dag op het internaat voor uw kind zal worden.

 

Continu zal worden getracht om de bovenstaande procedure in goed overleg met u te doorlopen. Dat kan betekenen dat deze in overleg iets afwijkt van hetgeen hierboven is beschreven.

 

Kosten en eigen bijdrage

In Nederland worden alle internaten gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De subsidieregeling schrijft voor dat ouders daarnaast een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage ze is afhankelijk van het inkomen van ouders. Ouders betalen een ouderbijdrage voor elk kind dat in een internaat verblijft, voor het eerste kind is deze hoger dan voor de volgende kinderen.

Het ministerie maakt voor facturatie en administratie gebruik van een centraal administratiekantoor, de landelijke Stichting Censis. Hoe hoog uw bijdrage is kunt u opvragen bij deze stichting (www.censis.org).

 

Naast de vaste bijdrage wordt er per instelling vaak een ouderbijdrage gevraagd voor activiteiten die niet worden gesubsidieerd (sport- en spelactiviteiten en kamp).